تاثیر سطوح مختلف سولفات روی و آهن بر ویژگی های کمی و کیفی سویا

کود ها یکی از اصلی ترین مسایل جهت ، تغذیه صحیح و مناسب در طول  رشد و تهیه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت بهتر است. بر اساس تحقیقات انجام شده حدود 40 درصد از مردم در دنیا دچار کمبود ریز مغذی ها هستند که بیشترین کمبود مربوط به عناصر روی و آهن است. آهکی بودن خاک ها ، PH  بالای خاک و مصرف بی رویه کود های فسفاته سبب شده که در خاک های ایران نیز کمبود عناصر ریزمغذی به ویژه روی و آهن دیده شود. روی از عناصر مهمی است که برای رشد طبیعی و تولید مثل گیاهان زراعی ضروری است. اگرچه نیاز گیاهان به کود روی اندک است ولی اگر مقدار کافی از این عنصر در دسترس نباشد ، گیاهان از تنش  فیزیولوژیکی حاصل از ناکارایی سیستم های متعدد آنزیمی رنج خواهند برد. روی در متابولیسم گیاه، توسعه ریشه و در تشکیل نشاسته دخالت دارد. کود روی در گلدهی و میوه دهی نیز نقش دارد و در شرایط کمبود آن ، سرعت انجام این دو فرایند کاهش می یابد.

عنوان مقاله : تاثیر سطوح مختلف سولفات روی و آهن بر ویژگی های کمی و کیفی سویا رقم  L17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتشار: نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

دوره چهارم، شماره دوم

نام نویسنده: سمیرا عادلی

سال انتشار: پاییز و زمستان 1396

کلمات کلیدی: صفات کمی و کیفی، عتاصر ریزمغزی، مصرف خاکی، سویا

در انتهای مطلب می توانید فایل کامل مقاله را دانلود نمایید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سویا از منابع مهم روغن خوراکی و پروتئین گیاهی است و تریبا 50 درصد تولید دانه های روغنی دنیا را تشکیل می دهد.عناصرغذایی کم مصرف برای رشد طبیعی گیاهان و حصول عملکرد و کیفیت مناسب محصول ضروری هستند به عنوان مثال عنصر آهن در تشکیل کلروفیل گیاهی و عنصر روی برای تولید هورمون رشد اکسیژن و انجام فتوسنتز نقش دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف خاکی عناصر آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا انجام گرفت.

این پژوهش در شهرستان خرم آباد در سال زراعی 1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمار های آزمایشی شامل چهار سطح کودی شاهد (صفر)، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار سولفا آهن و همچنین سولفات روی در چهار سطح شامل شاهد( صفر)، 10، 20 و 30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد دانه در غلاف ، تعداد غلاف در بوته ، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئین بودند.

نتایج نشان داد که مقادیر کود آهن و کود روی باعث افزایش معنی دار تعداد دانه در غلاف ، تعداد غلاف در بوته ، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئین شد. هم چنین تعدا غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین تحت تاثیر معنی دار بر هم کنش سطوح مختلف کود روی و آهن قرار گرفت. تیمار 10 --کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 90 کیلوگرم آهن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان داد که با 10 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 60 کیلوگرم آهن در هکتار تفاوت معنی داری نداشت . بنابراین میتوان تیمار 10 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 60 کیلوگرم آهن در هکتار را به عنوان بهترین گزینه مدیریت کود روی و آهن برای سویا در نظر گرفت.

نتایج این تحقیق نشان داد که آهن و روی نقش مثبتی در عملکرد و کیفیت پروتئین و روغن دانه دارند. نتایج در مورد صفات کمی نشان داد که با افزایش هر دو نوع کود ، صفات مورد بررسی نسبت به شاهد افزایش یافته است، هرچند که در بیشتر صفات اختلافی از لحاظ آماری بین سطوح  سوم و چهارم دیده نشد.

دانلود فایل کامل مقاله : تاثیر سطوح مختلف سولفات روی و آهن بر ویژگی های سویا 

زمین من  

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.